Thai Language English Language
วิสาขบูชาพุทธบารมี เกี่ยวกับวิสาขบูชาพุทธบารมี สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ธรรมบรรยาย  วิสาขบูชาพุทธบารมี กวนข้าวมธุปายาส วิสาขบูชาพุทธบารมี กิจกรรม สุขใจได้บุญ วิสาขบูชาพุทธบารมี เจ้าภาพ กิจกรรมและข้อมูลเพิ่มเติม
  อิ่มบุญ ฟังธรรมบรรยาย  
ดูวิทยากรท่านถัดไป
 
บรรยากาศฟังธรรมบรรยายในแต่ละวัน เกี่ยวกับงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี ร่วมสร้าง พระมหามุณีรัตนโคดม มิติแห่งภพภูมิ ชีวิตหลังความตาย ถ่ายภาพธรรมแชร์คำสอน สร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดี
Click Share ส่งหน้านี้สู่เพื่อนๆเฟสบุ๊ค
  โหลดแผ่นพับ   ขอเชิญ ร่วมสร้างพระมหามุณีรัตนโคดม และ ร่วมบูชาพระพุทธบรมมหาจักรพรรดิ ในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี”  
   
จำนวนผู้ชมทั้งในและต่างประเทศ
พบกับพวกเราได้บนเฟสบุ๊ค พบกับพวกเราได้บน Twitter รอดำเนินการ รวมวีดีโองานและรายการย้อนหลัง
แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต พระอาจารย์วรงคต  วิริยะธโร พระอาจารย์สมชาย ปุญญมโน พระครูโชติวัตรวิมล พระครูวินัยธรปริพัฒน์ ติกขปัญโญ พระครูอรัญธรรมภาณี (พระปลัดประทีป ญาณทีโป) พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี) พระอาจารย์แสนปราชญ์  ฐิตสัทโธ พระอาจารย์มนตรี ปัญญาธโร วัดร่มโพธิธรรม